О системе |  Цены / Тарифы |  Контакты Регистрация
[ Единая система для управления магазином ]

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

Редакція від 08.06.2019 року

Шановний Користувач!

Перед початком будь-якого використання Програми «exoCRM» (далі – Програма) уважно ознайомтесь з умовами її використання, що містяться в цьому Договорі.

Інсталяція, запуск, відтворення або інший початок використання Програми означає належне укладення цього Договору, Вашу повну згоду з усіма його умовами та Політикою конфіденційності. Якщо Ви не згодні беззастережно прийняти умови цього Договору, Ви не маєте права використовувати Програму.

Перед початком будь-якого використання Програми ви гарантуєте, що вам виповнилось 18 років, ви повністю дієздатні, а також ви маєте всі належні права передбачені законодавством України.

Якщо ви даєте згоду на акцепт цього Договору, використання Програми та/або реєструєтесь в Програмі від імені підприємства, установи, організації, або будь-яких інших сторін, то ви надаєте гарантію, що володієте необхідними правами на акцепт цього Договору в інтересах таких сторін, використання Програми, реєстрацію в Програмі від імені таких підприємств, установ, організацій, або будь-яких інших сторін та приймаєте на себе всю відповідальність пов’язану з порушенням таких гарантій.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (надалі - «Оферта») ФОП Гребеннікова Євгенія Олександровича (надалі - «Ліцензіар»), адресованою невизначеному колу осіб, укласти Ліцензійний договір (надалі - «Договір») на викладених у даній Оферті умовах.

1.2. Відповідно до ст. 633, 638, 641 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним договором і в разі прийняття викладених в Оферті умов (акцепту), фізична або юридична особа стає Ліцензіатом за Договором і зобов’язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід’ємною частиною. Акцепт Оферти Ліцензіатом, виконаний відповідно до Розділу 4 Оферти, створює Договір на умовах Оферти.

1.3. Ліцензіатом не може бути особа, щодо якої, у відповідності із законодавством України, існують обмеження щодо укладення Договору (в тому числі, але не виключно, особи, щодо яких застосовані відповідні санкції згідно із Законом України «Про санкції», та/або існують інші обмеження на ведення господарської діяльності, включаючи обмеження, пов’язані з місцезнаходженням таких осіб на тимчасово окупованій території України).

1.4. Оферта вступає в силу з моменту розміщення її в мережі Інтернет за посиланням: https://exocrm.com/agreement.html та діє до моменту відкликання Оферти Ліцензіаром.

1.5. Ліцензіар залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти (в тому числі у ціну та описання Тарифних планів) та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У випадку внесення Ліцензіаром змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за вказаною у п.1.4. цього Договору адресою, якщо інший строк вступу змін в силу не передбачений при такому розміщенні.

1.6. Назви заголовків цього Договору призначені виключно для зручності використання тексту і буквального юридичного значення не мають.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Ліцензіар – ФОП Гребенніков Євгеній Олександрович, Код ЄДРПОУ: 3252713219.

2.2. Ліцензіат – будь-яка фізична або юридична особа, яка має всі права на використання Програми у своїх потребах, що не суперечать умовам цього Договору та діючому законодавству України.

2.3. Сторона – Ліцензіар або Ліцензіат по тексту цього Договору.

2.4. Сторони – Ліцензіар та Ліцензіат разом по тексту цього Договору.

2.5. Веб-Сайт – сайт Ліцензіара, розташований в мережі Інтернет за адресою https://exocrm.com.

2.6. Програма – це пакет примірника програмного забезпечення «exoCRM», в цілому та/або його частини, що є представленою в об'єктивній формі сукупністю даних і команд, в тому числі вихідного тексту, бази даних, аудіовізуальних творів, включених Ліцензіаром до складу програми «exoCRM» для ЕОМ, а також будь-яка документація щодо її використання. Програма призначена для розміщення і обробки Даних Ліцензіата. Програма є онлайн-сервісом, доступ до якої отримується через електронно-обчислювальні машини (по тексту Договору – «ЕОМ») та браузер. Програма є результатом комп’ютерного програмування, функціонування якої можливе виключно при підключенні до мережі Інтернет.

2.7. Реєстрація – дія Ліцензіата, спрямована на створення Аккаунта, що здійснюється в порядку та для цілей визначених ліцензією відповідного типу.

2.8. Тарифний план – форма комерційної пропозиції Ліцензіара розміщена на Веб-сайті, в якій вказується перелік додатків Програми та функції її окремих примірників. Має відомості про кількісні і якісні характеристики Програми.

2.9. Аккаунт – інформаційний ресурс, який є сукупністю даних однієї Програми з унікальним ідентифікатором, за допомогою якого групуються об'єкти програми (інформаційні блоки, веб-форми, форуми, шаблони, шаблони листів та інші) для їх спільного відображення і використання, зазвичай в одному зовнішньому вигляді, мові інтерфейсу, доменному імені або каталозі.

2.10. Адміністратор аккаунта або Адміністратор – визначена Ліцензіатом особа, яка має доступ до Особистого кабінету та відповідно до покладених на неї функціональних повноважень здійснює загальний контроль за станом використання Програми, а також наділена правами долучати та/або вилучати нових Авторизованих користувачів Програми відповідно до умов цього Договору та обраного Тарифного плану.

2.11. Авторизований користувач – користувач, який зареєстрований в Програмі та авторизувався в ній як мінімум один раз.

2.12. Обліковий запис – запис у Програмі, що зберігає дані, які дозволяють ідентифікувати Адміністратора та/або Авторизованого користувача.

2.13. Особистий кабінет – закрита область Веб-сайту, що дозволяє Адміністратору Програми та/або Авторизованому користувачу, керувати їх Обліковими записами і управляти примірником Програми та його налаштуваннями відповідно до умов цього Договору та обраного Тарифного плану. Для входу в Особистий кабінет використовуються Ідентифікатори.

2.14. Ідентифікатори – послідовність символів і цифр в електронному виді, які генеруються для Ліцензіата та/або Авторизованих користувачів та забезпечують можливість доступу до Програми і можливість ефективного і безперешкодного її використання. Ідентифікатори складаються із посилання на Веб-сайт (де розміщується Особистий кабінет), логіну (використовується будь-яка послідовність символів і цифр, в тому числі електронна адреса або номер телефону) та паролю, який надає доступ до Облікового запису Програми. Ліцензіар генерує та передає Ідентифікатори Адміністратору та/або Авторизованим користувачам, а Адміністратор у свою чергу може генерувати нові Ідентифікатори або змінювати існуючі Ідентифікатори для Авторизованих користувачів.

2.15. Дані користувача (по тексту Договору – «Дані») – будь-яка інформація Ліцензіата, Адміністратора Аккаунта, Авторизованого користувача (в тому числі але не виключно будь-яка комерційна інформація, персональні дані Ліцензіата та/або третіх сторін), яка вказується у Програмі при її використанні, додається у неї або передається через Програму Ліцензіатом та/або його представниками в межах дозволеного використання Програми відповідно до умов цього Договору.

2.16. Використання Програми – будь-які дії, пов'язані з функціонуванням Програми відповідно до її призначення.

2.17. Ліцензія - право використовувати Програму «exoCRM» і її оновлення в цілому на умовах, обумовлених в даному Ліцензійному Договорі.

2.18. Тип ліцензії – тарифний план, який обирається Ліцензіатом, відповідно умов опублікованих на Веб-сайті Ліцензіара.

2.19. Розширення ліцензії – купівля Ліцензіатом Додатків (модулів та/або функцій) Програми.

2.20. Перехід на інший тип ліцензії – зміна Ліцензіатом Тарифного плану.

2.21. Додатки (модулі та/або функції) – примірники комп’ютерних програм та/або їх компонентів, що входять до складу Програми в залежності від тарифних планів Ліцензіара.

2.22. Оновлення - нові (для Ліцензіата) версії Програми «exoCRM», розроблені в порядку планового розвитку Програми, при зміні вимог законодавства, а також доопрацювання і виправлення недоліків Програми в межах розширення її функціональних можливостей.

2.23. Базова технічна підтримка - консультації Ліцензіара з питань, пов'язаних з використанням і налаштуванням Програми.

2.24. Ліцензійна винагорода – вартість права використання (проста невиключна ліцензія) Програми «exoCRM» та/або її Додатків для ЕОМ.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Ліцензіар надає Ліцензіату право використання Програми (просту невиключну ліцензію), за умови дотримання всіх обмежень і умов використання Програми у відповідності з функціональними можливостями та умовами цього Договору, з урахуванням Типів ліцензій, перелік яких наведено в мережі Інтернет за адресою https://exocrm.com/prices.html. Ліцензіар надає Ліцензіату право використання Програми, виключно для самостійного використання Ліцензіатом без права субліцензування третім особам.

3.2. Цей Договір укладається до або безпосередньо в момент початку використання Програми і діє протягом всього строку її правомірного використання Ліцензіатом в межах строку дії авторського права на неї за умови належного дотримання Ліцензіатом умов цього Договору.

3.3. Ліцензіар надає Ліцензіату право використання Програми без обмеження по території на умовах і в порядку, передбачених чинним законодавством України та даним Договором.

4. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ

4.1. Цей Договір надає право відтворення Програми в мережі Інтернет через Веб-сайт Ліцензіара та запуску однієї копії Програми в рамках її функціональних можливостей. Адміністратору аккаунта надається доступ до Особистого кабінету, при цьому обсяг документів та/або завантажуваних даних не повинен перевищувати дозволений відповідним Типом ліцензії.

4.2. За цим Договором Ліцензіат не отримує від Ліцензіара прямого доступу до серверів Ліцензіара, бази даних, фізичного або віртуального устаткування, операційної системи, можливості адміністрування або модифікування Програми. Під обсягом документів та/або завантажуваних даних розуміється технологічне обмеження використання Програми в рамках відповідного Типу ліцензії та застосовується Ліцензіаром для зручності визначення обсягу використання Програми з метою прогнозування, регулювання і управління навантаженням на Програму.

4.3. Для використання Програми Адміністратор аккаунта проходить процедуру реєстрації в результаті чого буде створений унікальний Обліковий запис та надано доступ до Особистого кабінету. Ліцензіат погоджується та визнає, що реєстрація Адміністратора аккаунта означає надання замовлення Ліцензіару на видачу ліцензії на доступ до Програми відповідно обраного Тарифного плану. Ліцензіар залишає за собою право відмовити Ліцензіату у Реєстрації в Програмі без пояснення причин.

4.4. Для додавання Авторизованих користувачів Адміністратору аккаунта необхідно зареєструвати їх в Особистому кабінеті шляхом заповнення відповідної форми. Кількість Авторизованих користувачів в рамках одного Особистого кабінету визначається виходячи з Типу придбаної у Ліцензіара ліцензії.

4.5. Для реєстрації Адміністратор аккаунта зобов'язується надати достовірну і повну інформацію про себе й Авторизованих користувачів з питань, пропонованих у формі реєстрації, та підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Адміністратор надає невірну інформацію або у Ліцензіара є підстави вважати, що надана Адміністратором аккаунта інформація неповна або недостовірна, Ліцензіар має право на свій розсуд заблокувати або видалити Обліковий запис Адміністратора аккаунта та/або Авторизованого користувача, а також заборонити Адміністратору аккаунта та/або Авторизованому користувачу використання Програми.

4.6. Ліцензіар залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Адміністратора аккаунта підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запитати у зв'язку з цим підтверджуючі документи, ненадання яких, на розсуд Ліцензіара, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації та спричинити наслідки, передбачені п. 4.5 Договору.

4.7. Персональна інформація Адміністратора та Авторизованих користувачів, яка міститься в їх Обліковому записі, зберігається і обробляється Ліцензіаром згідно з Умовами конфіденційності (https://exocrm.com/privacy.html).

4.8. Надання ліцензії за цим Договором здійснюється через отримання Ліцензіатом доступу до Програми з використанням наданих Ліцензіаром Ідентифікаторів.

4.9. Ідентифікатори направляються Ліцензіату електронною поштою, вказаною останнім при реєстрації, або іншим погодженим Сторонами способом, який має за мету забезпечення можливості ефективного та безперешкодного доступу до Програми. Ідентифікатори надсилаються Ліцензіаром Ліцензіату протягом 1 (одного) дня з моменту оплати Ліцензійної винагороди відповідно до Тарифних планів Ліцензіара вказаних на Веб-сайті. Ліцензіар має право в односторонньому порядку змінити Ідентифікатори доступу до Програми Адміністратора та/або Авторизованих користувачів в цілях безпеки Аккаунта, надіславши повідомлення з новими Ідентифікаторами.

4.10. Після отримання Ідентифікаторів, Ліцензіат має право самостійно змінити собі логін і пароль для доступу до Облікового запису та Особистого кабінету. Ліцензіар має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіну та паролю (довжина, допустимі символи і т. д.). У випадку, якщо Ліцензіат не змінив пароль і логін наданий Ліцензіаром, Ліцензіар не несе жодної відповідальності за безпеку використання Програми, Дані Ліцензіата та/або доступу до неї третіх сторін.

4.11. Адміністратор та/або Авторизований користувач самостійно несуть відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування) обраного ним пароля, а також самостійно забезпечують конфіденційність свого пароля. Адміністратор аккаунта самостійно несе відповідальність за всі дії/бездіяльність (а також їх наслідки) у рамках або з використанням Програми під Обліковим записом Адміністратора, включаючи випадки добровільної передачі або недотримання конфіденційності даних для доступу до Облікового запису третім особам на будь-яких умовах (у тому числі за іншими договорами або угодами). При цьому всі дії в рамках або з використанням Програми під Обліковим записом Адміністратора вважаються здійсненими самим Адміністратором, за винятком випадків, які мають місце після одержання Ліцензіаром від Адміністратора спрямованого (в порядку, передбаченому п. 4.12), повідомлення про несанкціоноване використання Програми під Обліковим записом Адміністратора аккаунта та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційність свого пароля.

4.12. Адміністратор або Авторизований користувач зобов'язані негайно повідомити Ліцензіара про будь-який випадок несанкціонованого (не дозволеного) доступу до Програми за допомогою Облікового запису Адміністратора аккаунта або Авторизованого користувача та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля. В цілях безпеки, Адміністратор аккаунта і Авторизований користувач зобов'язані самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм Обліковим записом (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи з Програмою. Ліцензіар не несе відповідальності за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Адміністратором і Авторизованим користувачем положень цієї частини Договору.

4.13. Ліцензіар має право заблокувати і видалити Обліковий запис Адміністратора аккаунта та/або Авторизованого користувача, включаючи Аккаунт і всі дані без пояснення причин, у тому числі в разі порушення Адміністратором та/або Авторизованим користувачем умов цього Договору або інших умов документів, у разі невикористання Програми в рамках ліцензії протягом 30 (тридцяти) днів. Під невикористанням Програми в цьому Договорі розуміється відсутність даних в архівній системі Ліцензіара про авторизацію Адміністратора та/або Авторизованого користувача.

4.14. За цим Договором Ліцензіат не має права вимагати повернення будь-яких сплачених грошових коштів Ліцензіару по обраній Ліцензії. У свою чергу, Ліцензіар не зобов’язаний повертати будь-які грошові кошти, що надійшли в рахунок оплати Ліцензійної винагороди. Ліцензіар має беззастережне право відмовити у поверненні будь-яких сплачених Ліцензіатом грошових коштів за Ліцензію.

4.15. Адміністратор аккаунта має право обмежувати права доступу до Програми нових користувачів в рамках Тарифного плану.

4.16. Ліцензіату не дозволяється використовувати Програму, якщо таке використання суперечить чи призводить до порушення чинного законодавства України.

4.17. З моменту отримання ліцензії Ліцензіатом, Ліцензіат бере на себе ризик випадкової загибелі, випадкового пошкодження придбаного примірника Програми.

4.18. Примірники Програми надаються Ліцензіату «такими, якими вони є». Ліцензіар не несе відповідальності за функціональність Програми.

4.19. Несумісність комп’ютерного обладнання Ліцензіата та/або несумісність встановленого на ньому програмного забезпечення із Програмою, яке є предметом цього Договору, не звільняє Ліцензіата від зобов’язань за цим Договором.

4.20. За взаємною згодою Сторін повернення примірника Програми та/або відмова Ліцензіата від придбання обраного Типу ліцензії на умовах цього Договору після Реєстрації на Веб-сайті Ліцензіара і оплати Ліцензійної винагороди не допускається, а у Сторін виникають зобов’язання за цим Договором.

4.21. Строк ліцензії відповідно до Тарифних планів Ліцензіара, передбачає автоматичне її подовження на наступний аналогічний період, у разі якщо Ліцензіат оплатив Ліцензійну винагороду на Програму.

4.22. За згодою Ліцензіара, Ліцензіат має право перейти на інший Тарифний план, про що повідомляє Ліцензіара письмово не пізніше ніж за 7 (сім) днів до планованої дати переходу. При переході на інший Тарифний план, Ліцензіат зобов’язується оплатити всі надані Ліцензіаром рахунки-фактури за строк використання Програми та здійснити оплату Ліцензійної винагороди на Програму по новому Тарифному плану на умовах передоплати.

4.23. За згодою Сторін, Ліцензіар може встановити Ліцензіату індивідуальний Тарифний план умови якого обумовлюються Сторонами письмово, в тому числі але не виключно шляхом обміну електронними повідомленнями.

4.24. Ліцензіат, Адміністратор Аккаунта, Авторизований користувач, згідно з Законом України «Про захист персональних даних», надають Ліцензіару згоду на обробку своїх персональних даних з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, у маркетингових, інформаційних, рекламних, комерційних або інших аналогічних цілях. Сторони повідомлені про те, що їх персональні дані внесені в базу персональних даних, про свої права згідно з Законом України «Про захист персональних даних» та зобов’язуються дотримуватись законодавства в сфері захисту персональних даних.

5. ТИПИ ЛІЦЕНЗІЙ

5.1. Адміністратор аккаунта має право самостійно вибирати відповідний Тип ліцензії, перелік яких розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://exocrm.com/prices.html. За згодою Ліцензіара, Ліцензіату може буде надано індивідуальний Тип ліцензії та сформовано індивідуальний Тарифний план по такому Типу ліцензії.

5.2. На обраний Адміністратором аккаунта тип ліцензії та/або при розширенні ліцензії поширюється дія цього Ліцензійного договору.

5.3. Адміністратор аккаунта має право змінити Тип ліцензії, протягом усього строку її дії, при цьому термін дії придбаної Ліцензії буде відповідати строку її дії вказаний у Тарифному плані. При зміні Типу ліцензії, частина оплати Ліцензійної винагороди поточної Ліцензії враховується Ліцензіаром у вартість Ліцензійної винагороди обраної (нової) Ліцензії. Адміністратор аккаунта має право змінити Тип ліцензії лише на ту ліцензію, яка має більш розширений функціонал та збільшений об'єм використання Програми в порівнянні з вже наявною ліцензією у Ліцензіата на момент зміни Типу ліцензії.

5.4. Здійснюючи оплату Ліцензійної винагороди згідно обраного Тарифного плану, Ліцензіат підтверджує свій вибір Тарифного плану та надає згоду на його умови.

5.5. Датою надання Ліцензіату ліцензії на використання Програми є дата, коли Ліцензіар надіслав Ліцензіату на його електронну адресу рахунок-фактуру на оплату Ліцензійної винагороди та/або дата, коли Ліцензіаром продовжено Ліцензіату строк ліцензії на підставі оплати Ліцензійної винагороди за наступний період бажаного використання Програми та/або коли Ліцензіат придбав Розширення ліцензії.

5.6. Датою закінчення строку дії ліцензії є дата останнього дня строку дії прав на використання Програми (ліцензії) відповідно обраного Ліцензіатом Тарифного плану.

5.7. У разі закінчення строку дії відповідної ліцензії та невчинення Адміністратором будь-яких дій протягом 5 (п'яти) календарних днів до моменту припинення строку дії Ліцензії щодо продовження ліцензії на використання Програми в рамках Типу ліцензії, дія якої закінчена, або іншого Типу з переліку, зазначеного в п. 5.1. цього Договору, подальше використання Програми Ліцензіату буде заборонено до моменту здійснення оплати Ліцензійної винагороди на Програму на наступний період бажаного використання Програми Ліцензіатом. Ліцензіар має право видалити всі Дані та Аккаунт Ліцензіата завантажені в Програму, якщо Ліцензіат не оплатив Ліцензійну винагороду на Програму та не продовжив використання Програми на умовах обраного Типу ліцензії протягом 30 (тридцяти) календарних днів.

5.8. Ліцензіар має право змінити в односторонньому порядку Тарифні плани на визначені Типи ліцензій, шляхом розміщення нового їх переліку в мережі Інтернет за адресою https://exocrm.com/prices.html. За згодою Сторін, нові Тарифні плани на визначені Типи ліцензій вступають в дію з дати їх публікації на сайті.

5.9. Розширення ліцензії:

5.9.1. Під Розширенням ліцензії розуміється оплата Ліцензійної винагороди за Додатки, що передбачають можливість збільшення дозволеного об'єму використання Програми.

5.9.2. Подальше правомірне використання додаткового функціоналу Програми можливо тільки за умови придбання нової ліцензії разом з розширенням ліцензії, необхідним для відповідного дозволеного об'єму документів.

6. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Ліцензійна винагорода визначається в Тарифних планах розміщених в розділі «Ціни» на офіційному сайті https://exocrm.com/prices.html.

6.2. Оплата Ліцензійної винагороди здійснюється Ліцензіатом в гривнях по виставленому рахунку-фактурі Ліцензіаром.

6.3. Оплата Ліцензійної винагороди за цим Договором здійснюється в порядку 100% передплати:

6.3.1. в разі первинного придбання права на використання будь-якого Типу ліцензії, виплата Ліцензійної винагороди здійснюється в день Реєстрації та/або надсилання рахунку-фактури Ліцензіаром.

6.3.2. в разі пролонгації права використання Програми - виплата Ліцензійної винагороди проводиться не пізніше 5 (п'яти) робочих днів до початку нового облікового періоду.

6.4. Ліцензіат самостійно контролює строки оплати Ліцензійної винагороди на Програму.

6.5. Якщо отриманий Ліцензіатом рахунок-фактура не буде оплачений в зазначений термін, а вартість, зазначена в Тарифних планах зміниться, Ліцензіат зобов'язаний оплатити нову вартість, в іншому випадку Договір вважається розірваним.

6.6. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються в безготівковій формі. Ліцензіату - фізичній особі, надається можливість здійснити оплату за цим Договором за допомогою інших платіжних систем, інформація про такі платіжні системи розміщується Ліцензіаром в Особистому кабінеті, або за запитом Ліцензіата.

6.7. Моментом виконання Ліцензіатом зобов’язань по оплаті Ліцензійної винагороди є дата надходження грошових коштів, в повному обсязі, на розрахунковий рахунок Ліцензіара.

6.8. Суму Ліцензійної винагороди за надання прав використання Програмою звільнено від оподаткування податком на додану вартість у відповідності до пункту 26-1 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України.

6.9. У разі дострокового припинення дії цього Договору з будь-яких причин, сума внесеної передоплати поверненню Ліцензіату не підлягає. Положення цього пункту поширюються на випадки придбання за цим Договором будь-якого Типу ліцензії.

6.10. Ліцензіар має право в односторонньому порядку змінити умови Тарифних планів на новий обліковий період у будь-який час шляхом опублікування нових умов Тарифних планів на Веб-сайті. У разі незгоди Ліцензіата з зазначеними змінами, про що є його письмове повідомлення, Договір вважається розірваним.

7. ПЕРЕДАЧА ПРАВ ЛІЦЕНЗІАТОМ ОТРИМАНИХ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ

7.1. Адміністратор аккаунта має право поступитися (передати) повністю свої права та обов'язки за цим Договором іншому Адміністратору тільки за умови отримання письмової згоди Ліцензіара.

7.2. Поступка (передача) прав і обов'язків здійснюється тільки за умови повної і беззастережної згоди нового Адміністратора з усіма положеннями та умовами цього Ліцензійного договору.

7.3. Адміністратор аккаунта зобов'язаний надати Ліцензіару повні дані про нового Адміністратора аккаунта для перереєстрації прав на використання Програми у відповідності з цим Договором.

7.4. Поступка (передача) прав за цим Договором не може бути здійснена опосередковано або через будь-яку третю особу.

8. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

8.1. Адміністратору аккаунта надається право використання Аккаунта, при цьому Адміністратор аккаунта та/або Авторизовані користувачі не вправі вчиняти дії, які можуть спричинити:

8.1.1. порушення функціонування обладнання та мережі Ліцензіара;

8.1.2. порушення роботи Програми або обмеження можливостей інших користувачів у використанні Програми;

8.1.3. несанкціонований доступ до Програми, а також інформаційно-обчислювальних і мережних ресурсів Ліцензіара;

8.1.4. заподіяння або загрозу заподіяння шкоди третім особам.

8.2. Адміністратору аккаунта не надаються права на модифікацію Аккаунта, його дизайну і зовнішнього вигляду.

8.3. Адміністратор аккаунта самостійно забезпечує підключення робочого місця до мережі Інтернет, а також самостійно забезпечує комплектацію робочого місця у відповідності з вимогами, розміщеними на Веб-сайті.

8.4. Адміністратор аккаунта та Авторизовані користувачі гарантують, що мають всі необхідні права на всі дані, комп'ютерні програми або сервіси, які використовуються ними у зв'язку з використанням Програми, і що такі дії не порушують прав третіх осіб.

8.5. Ліцензіар не надає послуг хостингу і телекомунікаційних послуг.

8.6. Адміністратор аккаунта не має права відтворювати Програму іншими способами, крім дозволених, а також копіювати, продавати та перепродавати її (включаючи контент, доступний Адміністратору аккаунта засобами Програми), або доступ до неї, крім тих випадків, коли Адміністратор аккаунта отримав такий дозвіл від Ліцензіара.

8.7. Ліцензіат, Адміністратор аккаунта та Авторизовані користувачі не мають права здійснювати будь-який несанкціонований доступ до технічної складової Програми в тому числі до вихідного коду та інших даних Програми. У разі порушення умов даного пункту Договору, Ліцензіат зобов’язується відшкодувати всі понесені Ліцензіаром збитки протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати отримання письмової вимоги від Ліцензіара.

9. УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА В ПРОГРАМІ

9.1. Ліцензіар надає Ліцензіату можливість розміщувати свої Дані в Програмі на умовах, передбачених цим Договором.

9.2. Розміщені Ліцензіатом Даних в Аккаунті не повинні містити:

9.2.1. Матеріали, які є незаконними, згубними, загрозливими, ображають моральність, честь і гідність, права та охоронювані законом інтереси третіх осіб, наклепницькими, що порушують авторські права, пропагують ненависть і/або дискримінацію людей за расовими, етнічними, статевим соціальними ознаками, які сприяють розпалюванню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, містити сцени насильства або нелюдського поводження з тваринами, і інші, встановлені законом України «Про захист суспільної моралі і Конституцією України.

9.2.2. Матеріали, які Ліцензіат не має права робити доступними згідно із законом або згідно з будь-якими відносинами.

9.2.3. Матеріали, які порушують права на будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та/або авторські і суміжні з ними права третьої сторони.

9.2.4. Матеріали, які містять комп'ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування і програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернет.

9.2.5. Матеріали, які спеціально або випадково порушують будь-які місцеві, державні або міжнародні закони.

9.3. Ліцензіат розуміє і приймає, що він несе повну відповідальність як за текст своїх повідомлень, так і за всю інформацію, дані, текст, фотографії, графіку, відео, повідомлення та інші матеріали, опубліковані ним в Програмі. Це означає, що Ліцензіат, а не Ліцензіар, повністю відповідає за всі Дані, які Ліцензіат завантажує, посилає, отримує, передає або будь-яким способом робить доступними за допомогою Програми.

9.4. Ліцензіар не контролює Дані, опубліковані в Програмі, і, отже, не гарантує їх точність, повноту і якість цих матеріалів. Ні за яких умов Ліцензіар не несе відповідальність за матеріали і Дані, створені та/або розміщення Ліцензіатом в Програмі.

9.5. Ліцензіат визнає, що Ліцензіар не зобов'язаний переглядати Дані будь-якого виду перед розміщенням, а також те, що Ліцензіар має право (але не обов'язок) на свій розсуд відмовити в розміщенні або видалити будь-які Дані, які доступні через Програму.

9.6. Ліцензіат погоджується з тим, що зобов'язаний самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з використанням Даних, включаючи оцінку їх надійності, повноти та корисності.

9.7. Ліцензіат володіє всіма авторськими правами на Дані, які він завантажує чи передає через Програму, проте Ліцензіат використовуючи Програму надає Ліцензіару ліцензію на користування, копіювання, відтворення, обробку, адаптацію, публікацію, передачу, розміщення та відображення Даних Ліцензіата в межах необхідного технічного функціонування Програми.

9.8. Строк зберігання Даних Ліцензіата розміщених або переданих через Програму визначаються Ліцензіаром самостійно.

10. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЛІЦЕНЗІАРА

10.1. Програма містить інтелектуальну власність (включаючи все програмне забезпечення, дизайн, текст, редакційні матеріали, інформаційний текст, фотографії, ілюстрації, аудіокліпи, відеокліпи, ілюстрації та інші графічні матеріали, а також найменування, логотипи, торговельні марки та інші об’єкти інтелектуальної власності), яка повністю або частково одержується з Програми, доступ до якої надається Ліцензіаром, а також з інших джерел, захищена законодавством про авторські і суміжні права, положеннями міжнародних договорів та іншими законами про інтелектуальну власність.

10.2. Всіма правами на інтелектуальну власність Програми включаючи все програмне забезпечення, дизайн, текст, редакційні матеріали, інформаційний текст, фотографії, ілюстрації, аудіокліпи, відеокліпи, ілюстрації та інші графічні матеріали, а також найменування, логотипи, знаки для товарів і послуг та інші об’єкти інтелектуальної власності володіє Ліцензіар.

10.3. Ліцензіат погоджується дотримуватися всіх відповідних авторських та інших прав Ліцензіара, а також будь-яких прав на інтелектуальну власність Ліцензіара.

10.4. Ліцензіат погоджується захищати майнові права Ліцензіара та всіх інших осіб, які мають права на Програму протягом та після закінчення терміну дії цього Договору.

10.5. Ліцензіат погоджується негайно повідомляти Ліцензіара, про незаконне використання інтелектуальної власності Ліцензіара третіми сторонами та будь-яку претензію на те, що Програма порушує будь-які авторські права, торговельні марки чи інші договірні, законодавчі та загальні права. Усі поточні та майбутні права інтелектуальної власності та інші майнові права будь-якого типу відповідно до законодавства будь-якої держави у відносинах між Ліцензіатом та Ліцензіаром завжди будуть і залишатимуться єдиною та винятковою власністю Ліцензіара.

10.6. Ліцензіат не може ні за яких обставин видаляти та/або робити малопомітною інформацію і відомості про авторські права, права на знаки для товарів і послуг, патенти, вказані в Програмі та/або на Веб-сайті.

11. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

11.1. Ліцензіар здійснює базову технічну підтримку Адміністратора аккаунта та/або Авторизованого користувача.

11.2. Базова технічна підтримка включає консультації Ліцензіара з питань, пов'язаних з використанням і налаштуванням Програми, але обмежуючись питаннями з приводу відновлення працездатності Програми, реєстрації в Програмі та питань пов’язаних з оплатою Ліцензійної винагороди.

11.3. В базову технічну підтримку входить безкоштовна відео-інструкція розміщена в Програмі.

11.4. В базову технічну підтримку не включено безкоштовне навчання Ліцензіата та його співробітників з використання Програми.

11.5. Ліцензіар надає базову технічну підтримку Ліцензіату письмово шляхом письмового запиту Ліцензіата на електронну пошту визначену розділом 17 цього Договору.

11.6. Ліцензіар надає базову технічну підтримку виключно в робочі дні та в проміжку часу з 10:00 до 18:00 годин.

11.7. Ліцензіат за погодженням з Ліцензіатом та за додаткову оплату може організувати навчання з використання Програми третіми сторонами та/або провести таке навчання самостійно.

11.8. Розширена технічна підтримка надається Ліцензіату за умови укладення між сторонами окремого Договору про розширену технічну підтримку.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12.1. За порушення умов цього договору настає відповідальність, передбачена законодавством України.

12.2. Ліцензіар не несе відповідальності перед Ліцензіатом, в тому числі і перед Адміністратором аккаунта та/або Авторизованими користувачами за будь-які збитки, будь-яку втрату доходів, прибутку, інформації або заощаджень, пов'язаних з використанням або неможливістю використання Програми, в тому числі в разі попереднього повідомлення з боку Адміністратора аккаунта та/або Авторизованого користувача про можливість такого збитку, або за будь-яким позовом третьої сторони.

12.3. У випадку невиконання або неналежного виконання Ліцензіатом своїх зобов'язань, що випливають з цього Договору, що призвело до заподіяння збитків третій стороні та/або Ліцензіару, Ліцензіат зобов'язаний відшкодувати такі збитки в повному обсязі. Під збитками слід розуміти витрати, які Сторона зазнала або витрати, які Сторона зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права.

12.4. За згодою Сторін, Ліцензіар не несе відповідальності за збитки та/або будь-які витрати, які може понести Ліцензіат внаслідок відсутності послуг Інтернет / кіберзлочинів / кібератак / будь-якого іншого несанкціонованого доступу третіх сторін у ЕОМ Ліцензіата та/або використовуваного ним примірника Програми. Ліцензіат зобов’язується самостійно вжити заходів з кібербезпеки своїх ЕОМ та не звільняється від зобов’язання оплачувати доступ до Програми у разі кібератаки та/або будь-якого іншого несанкціонованого доступу третіх сторін у ЕОМ Ліцензіата внаслідок чого користування Програмою було обмеженим або взагалі неможливим.

12.5. У разі, коли Ліцензіат при реєстрації вказав невірні дані, зокрема адресу електронної пошти, Ліцензіар не несе відповідальності за отримання Ідентифікаторів третім сторонам та/або доступ до Ідентифікаторів третіх сторін. В даному випадку ліцензія вважається наданою, а у Ліцензіата виникають зобов’язання оплатити Ліцензійну винагороду та інші зобов’язання, які випливають з умов цього Договору.

12.6. Ліцензіар не несе відповідальності перед Ліцензіатом, в тому числі і перед Адміністратором аккаунта та/або Авторизованими користувачами за можливі помилки в Програмі, будь-які несправності в Програмі, перериви в роботі Програми та/або за неможливість доступу до Програми з будь-яких причин.

12.7. Ліцензіат погоджується з тим, що Програма не вільна від помилок.

12.8. Ліцензіар не несе відповідальності:

12.8.1. за будь-які збитки, витрати, штрафи, компенсації, упущену вигоду Ліцензіата;

12.8.2. за будь-які дії Ліцензіата, пов'язані з використанням наданих прав на використання Програми;

12.8.3. за будь-який збиток, що поніс Ліцензіат через втрату та/або розголошення своїх даних необхідних для доступу до Програми;

12.8.4. за якість роботи сервісів (зокрема сервісів передачі даних) необхідних для роботи з Програмою, якщо їх організовують чи надають треті сторони, що не залучаються Ліцензіаром; за якість роботи сервісів та/або надання послуг третіх сторін, які залучаються Ліцензіаром для цілей функціонування Програми. Зокрема, Ліцензіар не несе відповідальності за послуги та їх якість будь-яких платіжних сервісів, будь-яких сервісів передачі даних та/або електронних повідомлень, та будь-яких інших сервісів.

12.9. Ліцензіар не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від Ліцензіата протягом 12 (дванадцяти) місяців в якості оплати Ліцензійної винагороди.

12.10. Ліцензіат несе повну матеріальну відповідальність перед Ліцензіаром за порушення умов цього Договору. Без шкоди для умов цього пункту Договору, Ліцензіат несе повну матеріальну відповідальність перед Ліцензіаром за порушення умов цього Договору Адміністратором та/або Авторизованими користувачами.

12.11. Сплата пені, штрафу, а також відшкодування збитків у разі неналежного виконання зобов’язань за цим Договором не звільняють боржника від належного виконання ним своїх зобов’язань за цим Договором.

13. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

13.1. Для отримання інформації про те, як Ліцензіар збирає, використовує та обробляє отримані від Ліцензіата Дані, просимо вас ознайомитись з Політикою конфіденційності за посиланням: https://exocrm.com/privacy.html, яка включена в умови цього Договору та є його невід’ємною частиною.

13.2. Будь-яка технічна документація та/або технічні дані Програми, в тому числі, але не виключно вихідний код, або його частина є конфіденційною інформацією Ліцензіара та в будь-якому випадку не надаються Ліцензіату.

14. ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

14.1. Ліцензіар не гарантує, що Програма, а також всі її функціональні можливості будуть відповідати очікуванням Адміністратора Аккаунта.

14.2. Якщо при використанні Програми будуть виявлені помилки, Ліцензіар буде вживати заходів для їх виправлення. Сторони погоджуються, що точне визначення терміну усунення помилки не може бути встановлено, так як Програма тісно взаємодіє з іншими програмами для ЕОМ сторонніх розробників, операційними системами і апаратними ресурсами різних ЕОМ, працездатність і час усунення проблем в повній мірі не залежать тільки від Ліцензіара. Виправлення помилок в Програмі здійснюється в терміни визначені Ліцензіаром в односторонньому порядку. Наявність помилок в Програмі не позбавляє Ліцензіата зобов’язань з оплати Ліцензійної винагороди.

14.3. У разі вчинення Адміністратором аккаунта та/або Авторизованим користувачем дій, заборонених нормами п. 7.1. цього договору, Ліцензіар вправі без пояснення причин і будь-якого повідомлення Адміністратору аккаунта вжити заходи, що виявляють і запобігають зазначеним порушенням.

14.4. Ліцензіар не ініціює і не контролює розміщення Адміністратором аккаунта та/або Авторизованим користувачем будь-якої інформації у процесі використання Програми, не впливає на її зміст і цілісність, а також в момент розміщення зазначеної інформації не знає і не може знати чи порушує вона охоронювані законом права та інтереси третіх осіб, міжнародні договори та/або чинне законодавство України.

14.5. Всі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з нею, підлягають врегулюванню Сторонами шляхом переговорів. При відсутності згоди спір між Сторонами підлягає розгляду у відповідному суді за місцем знаходження Ліцензіара.

15. ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ

15.1. Ліцензіар у будь-який час має право здійснювати автоматичне оновлення або іншу модифікацію Програми, наприклад, не обмежуючись цим, з метою розширення функціональних можливостей захисту, корекції помилки та вдосконалення функцій, в той час, коли Ліцензіат здійснює взаємодію із Програмою.

15.2. Ліцензіат погоджується та не заперечує, що оновлення або модифікації Програми можуть видалити або змінити характер функцій або інші аспекти Програми.

15.3. Ліцензіат погоджується та не заперечує, що оновлення або модифікації Програми може мати місце виключно на розсуд Ліцензіара та що Ліцензіар може обумовити подальше використання Програми умовою повного встановлення Ліцензіатом або його згодою на такі оновлення або інші модифікації. Будь-які оновлення/ модифікації вважатимуться та будуть складовою частиною Програми для цілей цього Ліцензійного Договору. Ліцензіат погоджуючись з умовами цього Ліцензійного Договору, надає згоду на таке оновлення/ модифікацію та бере на себе зобов’язання продовжити використання Програми в порядку та на умовах цього Договору.

16. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

16.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, таких як стихійні лиха, пожежа, повені, страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили слід розуміти обставини, які виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених і невідворотних Сторонами подій. У цих випадках строк виконання Сторонами зобов'язань за Договором відсувається відповідно часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

16.2. Сторона, для якої створилися умови, під час яких неможливе виконання зобов'язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу Сторону про настання цих обставин не пізніше 10 (десять) діб із часу їхнього виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання й характер обставин, а також їхні можливі наслідки.

16.3. Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-промислової палати України або іншої уповноваженої установи.

17. ДІЯ, ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

17.1. З усіх питань, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

17.2. Ліцензіар має право змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку шляхом розміщення зміненого тексту в мережі Інтернет за адресою https://exocrm.com/agreement.html.

17.3. Ліцензіар має право у разі порушення Адміністратором аккаунта умов цього Договору по використанню Програми, в тому числі, але не обмежуючись положеннями розділу 4 цього Договору, в односторонньому порядку розірвати даний договір, без наступних виплат будь-яких компенсацій Адміністратору аккаунта, пов'язаних із зазначеним розірванням.

17.4. При розірвання цього Договору будь-якою Стороною за будь-яких підстав Адміністратор аккаунта та всі Авторизовані користувачі його Аккаунта зобов'язані припинити використання Програми.

18. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ЛІЦЕНЗІАРА

ФОП Гребенніков Євгеній Олександрович, ЄДРПОУ 3252713219

Технічна підтримка надається через електронну пошту hi.exocrm@gmail.com.